1386-1396

1386-1396

ليست پروژه هاي ارتباط اصفهان (Keep Security) 1396-1386 :

 

الف- پروژه های طراحی و اجراء شده دوربين مداربسته :

1-     پروژه دوربين مداربسته بخش ICU بيمارستان عالی نسب تبريز (1385 ).

2-   پروژه دوربين مداربسته کارخانه 04 صنايع هفتم تير اصفهان (1386).

3-   پروژه دوربين مداربسته صنايع هوايی شاهد اصفهان (1386).

4-    پروژه دوربين مداربسته کارخانه فولاد آلياژی اصفهان (1387 و1386) ( در 2 فاز ) .

5-   پروژه دوربين مداربسته ، اعلام حريق و اعلام سرقت دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه (1386 ) .

6-    پروژه دوربين مداربسته ساختمان خدمات درمانی نيروهای مسلح استان اصفهان (1387) .

7-   پروژه دوربين مداربسته شرکت ايران استيل اصفهان (1385) .

8-  پروژه دوربين مداربسته بانک صادرات استان اصفهان (270 شعبه و باجه بانک صادرات در سطح استان اصفهان سال 1386 تا 1393) . به دليل کثرت تعداد شعب از ذکر نام شعب به صورت جداگانه خودداری گرديده است .

9-   پروژه دوربين مدار بسته شرکت دشت کيميا ( دفتر تهران ) (1385).

10-  پروژه دوربين مداربسته شرکت دشت کيميا ( مجتمع کشت و صنعت چادگان ) (1388) .

11-  پروژه زندان جديد الاحداث کهريزک (حدود 100دستگاه دوربينIP Axis/IP BASE ) (سال 1390 ).

12-پروژه دوربين مداربسته صادرات شعبه جديد چهارباغ بالا (1390).

12-پروژه دوربين مداربسته صادرات شعبه جديد سپاهان شهر (1390).

13-    پروژه دوربين مداربسته خزانه مرکزی بانک صادرات (1390).

14-  پروژه دوربين مداربسته صادرات باجه طرقرود (1390).

15-    پروژه دوربين مداربسته صادرات شعبه جديد خيابان ارباب (1390).

16-    پروژه دوربين مداربسته صادرات باجه کليشاد (1390).

17-    پروژه دوربين مداربسته صادرات باجه فلاطوری (1390).

18-    پروژه دوربين مداربسته صادرات باجه برازنده (1390).

19-پروژه دوربين مداربسته صادرات باجه امير آباد (1390).

20-   پروژه دوربين مداربسته صادرات باجه خاقانی (1390).